چهارشنبه 31 خرداد‌ماه سال 1385
سرآغاز کلامبا نام حضرت دوست
نوشته شده توسط صوفی در ساعت 02:10 ب.ظ

 
 


حمـــــد پــــــاک از جــــــان پـــاک آن پــاک را

کـــــــــو خــــــلا فت داد مشتـــــی خــــاک را

آن خــــرد بخشــی کــه آدم خـــــــــــاک اوست

جـــــرؤ و کل برهـــــــــان ذات پــــاک اوست

کـــــــــو ه را چــــــون ظلـــه آســـــان او کنـد

بحــــــــر را گهـــو اره جنبــــــان او کنــــــــد

بنـــــــده را منصـــــب شــــــــــاهــــــی دهـــــد

از چنــــــــان چـــــاهی چنــــان جــــــاهی دهد

از عصـــــائـــی سنــــــگ را زمــــــزم کنـــــد

گنــــــــــدمی تخــــــــــــم عصــــــی آدم کنـــــد

صــــد هـــــزار ان راز در مــــــــوری نهـــــد

در دلـــــش از شـــوق خــــود شــوری نهــــد

گــــــه زنــــــــی آرد زمـــردی بــــــی زنـــــی

گــــــا ه مــــــــردی از زنـــــــی بی بیــــزنی

صـــــــد هــــزاران ســـــا لـــه طاعت کـــردنی

طـــــــــو ق لعنــــت میکنـــــد در گـــــــردنــی

همچـــو یــــو سف گــر چـــه جــــا یش چــاه داد

تــا بـــــــــه هفتـــــــــــم آسمـــــــــــا نش راه داد

ای شـــده هـــــر د و جهــــان از تــــــــو پــدیــــد

نــــــا پـــــــــد یــــد از جــان و جـــان از تو پدید

ای درون جـــــــــــــان بــــــرون نـــــا آمـــــــــده

وی بــــــــرون جــــــــان درون نــــــــا آمــــــــده

تــــــــــو بـــــــــــــــرو نـــــی ودرون در تـــــو ئی

نــــــه بــــــرون و نـــــــه درون بـــل هــــر دوئی

چـــــون بــــــذات خــــــویش بیچــــــــــون آمــدی

نـــــه رفتــــی نـــــه بیــــــــــرون آمــــــــدی

هر دو عـــــــالم قـــــــــــــدرت بی چــون تست

هم تـــــوئی چیـــــــــزی اگــــر بیــرون تست

چــــــون جهــــــان را اول و آخــــــــــر توئی

جــــزؤ وکــــل را باطن و ظا هــــــــــــر توئی

ای ز جســـــم و جــــان نهـــان دیـــــدار تــــو

گم شــــــــده عقــــــل وخــــرد در کار تــــو

هست عقـــــل وجــــــان و دل محــــــدود خـویش

کــی رســـــــد محـــــــد ود در معبــــود خویش

 

**************************

 

باسلام خدمت همه دوستان عزیز امید وارم مرا در داشتن و ب پر  بار

 

یاری کنید .