دوشنبه 2 بهمن‌ماه سال 1385
سلام بر اباعبدالله الحسین (ع)
نوشته شده توسط صوفی در ساعت 04:47 ب.ظ


  الســــــــــلام علیـــــــــک یـــــا ابــــا عبـــــــــدالله

واقعـــــه عظیم کربـــلا یکـــــــی از عجیب تـرین واقعــــه ها ست کـــــه از همــــه
لحـــاظ درک وفهــــم آن مشـــکل است .
از حـــج نیمــــه تمـام حضــرت گرفتــه تــا اسارت اهل بیت رســول الله. سخت
ترین ودردناکتــــرین مصیبت هاست کـــه گفتن ونوشتنـــش آن کـــار مـا نیست.
چــــون آنقــــدر عظیــم است که فقط از خــــود آن خــانو اده مکرم بر می آید.
ما را نشاید.وهـــر چـــــه که گفتن و نوشتن وســرودن همـــه و همـــه ابراز ارادت
به محضـــر مبارکشان بـــوده.

      هـر چـه گفتــم عشق را شــرح و بیـــان

                                     چــون بـــه عشق آیــــم خجـــل مانـــم از آن

این واقعـــه عظیـــم به اقیـــانوســی مــاند کــه پــایـانی برای آن نیست .و هــر
وقت کـــه خواستنــــد لحظهـــــائی از آن لحظــــات را مـــورد تفسیـــر قـــرار
دهند.بـــا اســــرار تـــازه تـــر وعجیب تـــــر مواجــــــه شده اند.

     مـطــرب عشـق عجب سـاز و نـو ائـی دارد

                                    نقـش هـر پــرده کـه زد راه بـه جـائی دارد

تمـــامــــی واژه هـــا در مقـابل حضــــــــرت ابـــا عبــد الله سر فــرود می آورنـد و
خجــــل و شرمنــــــده از حضــــرتش می شــــوند چـــون در اصـــل آمــده اند تــا
حضـــــرتش را تفسیــــر کننــــد و اگـــر بخو اهنـــــد لب بـــــه سخـــن گشــایند
.قــــدرتـــی بــــرای سخــــن گفتــــن نــــدارنــد.
امیـــدوارم کــــه حضـــــرت ابـــا عبـــدالله ابــــراز ارادت ایـــن حقیـــر را مــــورد
قبــول قـــرار دهـــــدو مـــا را از دو ستـــدارانش قـــــرار دهــد.

      یــــا حسیــــن ابـن علـــی از بــــاطن پاکـــــت مــــــدد

واقعـــه کربـــلا دانشگــــاهیســت که استادش حسین است ایــن دانشگــاه
درش بــه روی همــه انسـانها باز است بــا هـــر دیــــن و مذهبی کــه دارنـــــــد .
فقـــط بـایــــد از ســر ارادت وارد شــــد.شــــاید مـــورد قبـــــول حضـــرتـــــــش

واقــــع شو یـــــم .

                                                   انشــــاء الله.