سه‌شنبه 10 بهمن‌ماه سال 1385
واقعه کربلا
نوشته شده توسط صوفی در ساعت 11:48 ب.ظ
شب اســـــت و مـــــاهتـــــــاب و شمــــــع خــــامـــــو ش 
                    همـــه دردی کشــــــــــــان مستنـــــد و مـــــــدهـــــو ش

خــــــــــــرابـــــــــــــات از تجلـــــــــــی وادی طـــــــــــــــــور 
                     تعـــــــــا لــــــی الله از ایـــــن شب چشــــــــــم بـــــد دور

بخــــــــــــــــاک میکـــــــــــده آن حـــــــــــــــــــق مطلــــــق 
                   ز خـــــــــــــو ن خــــــــــود زده نقــــــش انـــــــــا الحـــــــق

خــــــــــرا بـــــــــات و خـــــــرابـــــــــــاتــــی همــــه مست 
                  عجــب ســــــــاقـــی عجــب ســـــــا غـــــر عجــب دسـت

همــــه از دوســت پــــــــــر ازخــــــــو یــش خــــــــــــالـــی 
                   همـــــه مســـت شـــــــــــــــــراب لا یـــــــــــــــــزالـــــــــی

همـــــــــــه از فهـــــــــــــــم و وهـــــــم آنســــــو فتـــــــاده 
                  همـــــــه محـــــــــــــــــو جمــــــــــــــــــــال او فتــــــــــــاده

زمیــــــن کــــــــــــربــــــــــــــلا از خـــــــــون شــــده مسـت 
                 همـــــه میخــــــــــــــارگـــــــانـــــش رفتــــــــــــــه از دست

نـــــه ســــــــاقی بــــــــــاقــــی و نـــی بـــــــــاده خـــواری 
                نـــــــه مـــی در خــــــم و نـــه یکتــــــــن مــــــی گـــــذاری

از آن طــــــــــو فـــــــــان کــه در دشـت بــــــــــــــــــلا شد 
             خـــــــرابــــــــــات و خـــــــــرابـــــــی کــــــــربـــــــــــلا شد

فتـــــــــاده نـــــــــــــــور مـــــــــــــه بـــر دامـــن خـــــــــــاک 
            نمــــــــــایـــان کــــرده آن تنهـــــــــای صـــــــــــد چـــــــــاک

بــه تنهــــــا شــــــــان نشستــــه زخــــــــــــم بسیـــــــــار 
             عجــب زخمــــــــــــــی کـــه بــــودی مـــــرهمــــــش یــــار

چــــه ســــــــازد زخــــــم نـــــــــــی بــا مستــــی مــــــی 
              مئـــی کـاو ســـــــــاقیــــش بــــاشد هــــــــــو الحـــــــــی

در آن حـــــــــــــــال آن نگــــــــــــــار آسمـــــــــــــــــانـــــی 
             شده بـــــــاقــــــــی بحــــــق و ز خــــویـــش خــــــالــــــی

گــــــــر فتـــــه پـــــــــــــرده از رخســـــــــــــار دلـــــــــــدار 
            بـــــــــرون از پــــــــــــرده افتـــــــــــاده است اســــــــــــرار

سخـــــن بـــــــــــــاریک شــد منصــــــــــــوری اینجــــــــــــا 
          بگــــــو از کــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــلا و دوری اینجــــــــــا

ســـــــرش گـــــــــر چــــــــــــــه زیب نــــــــــی بــــــــــــود 
         زنـــــــــی ســـــــــو ی حـــــــــــرم چشمــــــــان وی بـــود

بـــــــــــدیــــد آن یکـــــــه مـــــــــرد مـلــــــک ایجــــــــــــاد 
         غــــــــــــزالا ن حــــــــــــــرم در چنــــــــــگ صیـــــــــــــــاد

غـــــــــز الا نــــش همــــــــه ســـــر در بیــــــــا بـــــــــــان 
           بیــــــــــــابـــــــــــــانی شـــــده خیــــــــــل غــــــــــز الا ن

در آن شب مــــــــــــو پـــــــــــریشــــــــان بــــــــود زینــــب 
              همــــــــه ســـــــــــــر در بیـــــــــــابــــــــــان بـــود زینــــب

ســـــر خــــــــــود را بســـــــوی آسمــــــــــــــان کــــــــرد 
             بــــــه مـــــــــاه آسمــــــــــــــانــــی ایــــن نــــــداکـــــــرد

متــــــــــــاب ای مــــــــــاهتــــــــــــاب امشب ز افــــــلاک 
            کـــه مــــاه هـــــــــاشمـــــــی افتـــاده بـــــــــرخـــــــــاک

فـــــــــروزانـــــی چــــــــرا ای کـــــــــــــــــو کب امشــــب 
            نمـــــی دانــــــــی تـــــــو حـــــــــال زینــــــــب امشـــــب

نگــــــــاهــــــــی کـــن بـــــــه حــــــــــــــال زار زینـــــــــب 
          گــــــــره خــــــورده است امشــــــب کـــــــــــار زینــــــــب

کجــــــــــا جــــــو یــــــــــــــــــم تـــــو را ای گمشــــده دل 
           کـه بــی تـــــو کــار زینـــــب گشتـــــــــــــه مشکـــــــــل

همیـــــن مــی گفــــــــــت و انــــــــدر جستجـــــــــو بــــود 
           ســـــــراغ کشتـــــه صـــــــــــــد چـــــــــــاک او بــــــــــود

گــذشت از آن همــــــه تــن هــــــای صـــــــد چــــــــــــاک 
         کــه بــــــــــوی عـــــــاشـــــق آمــــــد از یکـــی خـــــــاک

گـــــــــــذر افتــــــــــــاد تـــــــــــــــا در قتلگــــــــــاهــــــش 
          بــــــر آن گــــــــــو دال افتــــــــــــــادی نگــــــــــــاهــــش

همـــــــــــــی گـــــــو یـــــــد بیــــــــا ای زینــــــب مــــــــن 
         بیــــا خــــــــو اهـــــــــــــر ببیـــن حــــــــال شب مــــــن

بیـــــا خــــــــو اهـــــــر کـــــه بس دیــــــر آمـــــــدی تــــو 
          چــــرا بــــــــا آه شب گیــــــــــــــر آ مـــــــــــدی تــــــــو

شب آمــــــــــــد ای چــــــــــــــرا غ روشـــــــــن مـــــــــن 
           خـــــــزان گــــردیــــــده بـــــی تـــــــو گلشــــــــن مــــن 
 

نــــدارم بــــــــی تــــو تـــــــــاب زنـــــــــــدگـــــــانـــــی 
            خـــو شــــــــــا مــــــرگ و حیـــــــات جــــــــــاودانـــــــی

بــــــه جـــــان تو چنـــــــــانـــــــــم از جهـــــــان سیــــــــر 
             کـــه گـــــر مـــــــــرگـــــــم رسد اکنــــون بــــــود دیــــــر

                                ***********************

دیوان منصوری