چهارشنبه 18 بهمن‌ماه سال 1385
ابیاتی از شیخ ابو سعید ابوالخیر
نوشته شده توسط صوفی در ساعت 12:44 ق.ظ
     ابیات پراکنده از رباعیات
چون نیست شدی هست ببودی صنما چون خاک شدی پاک شدی لاجرما

                 *************

وای ای مردم داد زعالم برخاست جرم او کند و عذر مرا باید خواست

                   ***************

مرغی به سر کوه نشست و برخاست بنگر که از آن کوه چه افزود و چه کاست

                 ***************

بی غم دل کیست تا بدان مالم دست بی غم دل زنگیان شوریده‌ی مست

                  **************

جز درد دل از نظاره‌ی خوبان چیست آنرا که دو دست و کیسه از سیم تهیست

                  *************

فاساختن و خوی خوش و صفرا هیچ تا عشق میان ما بماند بی هیچ

                 *************

آنرا که کلاه سر بباید زد و برد زانست که او بزرگ را دارد خرد

                 ***************

آنجا که مرا با تو همی هست دیدار آنجا روم و روی کنم در دیوار

                  ***************

تا با تو تویی ترا بدین حرف چه کار کین آب حیاتست ز آدم بیزار

                    ***************

گر من به ختن ز یار وادارم دست باورد و نسا و طوس یار من بس

                    *************

فاساختن و روی خوش و صفرا کم تا عهد میان ما بماند محکم

                  **************

من گبر بدم کنون مسلمان گشتم بد عهد بدم کنون به فرمان گشتم

                **************

جایی که حدیث تو کند خندانم خندان خندان به لب برآید جانم

                 ****************

اشتربان را سرد نباید گفتن او را چو خوشست غریبی و شب رفتن

                 ***************

از ترکستان که بود آرنده‌ی تو گو رو دیگر بیار ماننده‌ی تو

                  ***************

زلفت سیهست مشک را کان گشتی از بس که بجستی تو همه آن گشتی

                  ****************

گر آنچه بگفته‌ای به پایان نبری گر شیر شوی زدست ما جان نبری

                    *****************

هر جا که روی دو گاو کارند و خری خواهی تو بمرو باش خواهی بهری

                **************

آراسته و مست به بازار آیی ای دوست نترسی که گرفتار آیی